Blue-bot är golvrobotar som programmeras direkt på roboten eller med hjälp av dator/ipad som överför informationen via bluetooth. Genom olika övningar ges en större förståelse för grundläggande programmering och eleverna får en inblick i att den digitala världen bygger på kod och att roboten gör det som eleverna kodar den att göra.

Med programmering tränas eleverna i förmågan att:

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. (Te)
 •  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. (Te)
 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik och algoritmiskt tänkande. (Ma)
 •  kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier och resultat. (Ma)
 •  grundläggande matematiska begrepp. (Ma)
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
  rutinuppgifter. (Ma)
 •  föra och följa matematiska resonemang. (Ma)
 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Ma)

Ur läroplanen för fritidshem

Centralt innehåll:

 •  Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Ma)
 • Att styra föremål med programmering. (Te)
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning
  och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. (Te)
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang.

Elever ska på fritids få förutsättning till att:

 • Pröva och utveckla ideér, lösa problem och omsätta ideérna till handling.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i teknik.
 • Utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg för att kunna undersöka problem, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.
 •  Utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

 

(Skolverket lgr, Kreativum science center)