Dator och ipad kan eleverna välja att använda under veckans alla dagar, men sammanlagt högst i 1 h/vecka.  För åk F-1 är det ipads som används, och åk 2-6 kan välja mellan ipad och dator. På våra ipads går det inte att använda någon sökmotor, utan där har vi appar som tränar olika förmågor kopplade till lärandet i fritidshemmet.

Vi använder också dator och ipad till olika aktiviteter, till exempel vid programmering av Blue-bot robotarna, kahoot (frågesport), fotografering eller filmskapande.

 

Ur läroplanen för fritidshem

Med dator och ipad utvecklas eleverna i förmågan att:

 • använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.
 • använda digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 • bygga och konstruera med hjälp av digitala verktyg. (tex. i Minecraft)
 • reflektera kring etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 •  utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle genom digitala medier.
 •  förstå hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
 •  styra föremål genom programmering.
 • förstå vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk.
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang på ett ansvarsfullt sätt.
 • pröva och utveckla ideér och omsätta ideérna till handling.
 •  använda sin kreativitet och samarbeta med andra.

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter.”